Weboldalunk használatával jóváhagyja a cookie-k használatát a Cookie-kkal kapcsolatos irányelv értelmében.

Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési tájékoztató a https://csodakertesz.hu webhely adatkezeléseiről

         A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló  AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (általános adatvédelmi rendelet, a továbbiakban: Rendelet) előírja, hogy az  Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozzon annak érdekében, hogy az Érintett (az „Érintett” az a természetes személy akinek az adatát bármely módon kezelik) részére a személyes adatok kezelésére vonatkozóan,  minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtson, továbbá hogy az Adatkezelő segítse elő az Érintett jogainak a gyakorlását. 

Az Érintett előzetes tájékoztatási kötelezettségét az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény is előírja.

Az alábbiakban olvasható tájékoztatással e jogszabályi kötelezettségünknek teszünk eleget.

 

1. Adatkezelő:

Tájékoztatjuk, hogy jelen webhelyet

1.1. Név: Csodakertész Barna Faiskola Kft.

Postacím: 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 348/A.

Telefon: +36 31 200 4787

E-mail cím: ugyfelszolgalat@csodakertesz.hu

Weboldal: https://csodakertesz.hu

Adószám: 25103746-2-03

Képviselő: Rosznáky-Barna Péter Tamás

Telefon: +36 31 200 4787

E-mail cím: peter@csodakertesz.hu  

              Az elsődleges, fő adatkezelő az 1.1. pont szerinti Csodakertész Barna Faiskola Kft. Az üzenetekkel, az üzenetek megválaszolásával kapcsolatos adatkezelést is ő látja el.

A webáruházban történt regisztrációval kapcsolatos 5.3.3 pontban szereplő regisztrációs adatokat 1.1. pontban szereplő Csodakertész Barna Faiskola Kft. kezeli. 

Az 1.1. pont szerinti Barna és Fiai Faiskola Kft. termelői tevékenységet nem végez, ő kereskedelmi tevékenységet folytat, amennyiben pl. könyvet vásárol, akkor biztosan, hogy ő lesz az adatainak adatkezelője.

A hírlevéllel kapcsolatos összes adatkezelést (pl. feliratkozás és küldés) az 1.1. pontban szereplő Csodakertész Barna Faiskola Kft. végzi.

Aki előre szeretne tájékozódni, hogy vásárlása esetén ki lesz a vásárlással kapcsolatos adatkezelője, az használhatja a webáruház üzenetküldő funkcióját és e-mailben tájékozódhat (megkérdezheti azt).

Jelen tájékoztató a fentebb említett feltételek figyelembevételével mindkét adatkezelőre vonatkozik.

Adatvédelmi tisztviselő: nincs (Adatkezelők nem kötelesek adatvédelmi tisztviselőt kijelölni).

2. A webhely beazonosítása, az adatkezelés tárgya és helyszíne:

2.1 A webhely azonosítása:

A https://csodakertesz.hu internetcímen elérhető webhely, az azon elérhető honlap és weboldalak, aloldalak.

2.2. Az adatkezelés tárgya:

Az Adatkezelőknek a https://csodakertesz.hu webhelyével és az azon keresztül elérhető honlapjával és weboldalaival kapcsolatos adatkezelése, a továbbiakban, mint Webhely, ideértve a honlapon és weboldalakon, aloldalakon keresztül vállalt kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatkezeléseit is.

2.3. Az adatkezelési tevékenység folytatásának helyszíne:

1.1. adatkezelő esetében Kecskemét, Ballószög tanya 348/A. szám alatti székhelye.

3. Az adatkezelés során alkalmazott jogszabályok:

A https://csodakertesz.hu webhely szolgáltatása Magyarországra irányul és azt Magyarországról nyújtja. Ennek értelmében a szolgáltatás nyújtására, valamint az Érintettekre (felhasználókra) a szolgáltatás igénybevételére, valamint az adatkezelésre is a magyar jog az irányadó.

Az adatkezelést elsősorban, a legjelentősebb mértékben meghatározó jogszabályok:

-       Az európai parlament és a tanács (eu) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (The EU General Data Protection Regulation – Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelete), a továbbiakban Rendelet,

-       2011. évi CXII. törvény – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról, a továbbiakban Info tv.,

-       A 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről, a továbbiakban Eker tv.,

-       Az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a továbbiakban ÁFA tv. (a nyugtaadási kötelezettség, valamint a számla adattartalma miatt),

-       Az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a továbbiakban: Art. (eltárolhatóság adójogi elévülés miatt),

-       45/2014 (II.26.) Korm. rendelet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól (elállás joga és panaszkezelés).

4. A tájékoztató hatálya, az adatkezeléssel érintett természetes személyek:

- A tájékoztató az Adatkezelők https://csodakertesz.hu webhelyének használatára, az Adatkezelők honlapja és weboldalai által keletkeztetett, és az ezeken keresztül folytatott adatkezeléseire vonatkozik.

- Az adatkezeléssel érintett személyek: Adatkezelőkkel a Webhelyen keresztül kapcsolatba, szerződéses kapcsolatba kerülő természetes személyek, valamint a Webhelyt felkereső, böngésző, látogató természetes személyek, függetlenül attól, hogy igénybe vették-e a Webhely valamelyik szolgáltatását vagy sem (a továbbiakban együtt: Érintett).

- A tájékoztató időbeli hatálya: A tájékoztató a keltezésétől az azonos tárgyban született újabb tájékoztató kiadásáig hatályos.

5. Az adatkezelések köre:

5.1. „Küldjön üzenetet nekünk!” Üzenet küldése.

Az üzenetküldéssel kapcsolatos adatkezelést elsődlegesen az 1. közös adatkezelő, azaz a Barna és Fiai Faiskola Kft. végzi.

5.1.1. Az adatkezelés célja:

Adatkezelővel kapcsolat kezdeményezése, üzenetváltás lehetővé tétele Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában.

5.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A kapcsolatteremtés érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez. Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy kapcsolatba szeretne lépni Adatkezelővel, ennek érdekében maga kezdeményezi a kapcsolatfelvételt és ezért adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve, így teljes mértékben önkéntes. Amennyiben Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem tudja használni a webhely „Vegye fel velünk a kapcsolatot!” funkcióját, ezen funkción keresztül nem tud kapcsolatba lépni Adatkezelővel. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs. Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt végzett hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-  Név

-  E-mail cím

-  Az üzenet küldője által az üzenetben (szöveges részben) esetlegesen közölt további személyes adatok

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Az üzenetváltás (beszélgetés) lezárásáig, vagy ezen adatok törlési kérelméig, ennek hiányában 2 évig tárolja adatkezelő, utána törli az adatokat. Amennyiben az üzenetváltásból szerződéses kapcsolat jön létre, úgy szerződéses ügylet elévülési idejéig, illetve ezen adatokra vonatkozó törlési kérelemig azon adatok tekintetében, amelyekre nem vonatozik adójogi, számviteli, illetve egyéb jogi megőrzési kötelezettség (pl. telefonszám, e-mail cím), utána adatkezelő törli ezen adatokat.

5.1.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.1.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

 

5.2. Vásárlás a webáruházban nem regisztrált vásárlóként.

5.2.1. Az adatkezelés célja:

A Webáruházban történő vásárlás lehetővé tétele bárki számára, aki nem kíván regisztrálni a webáruházban, ritkán vásárol, estleg csak egyszeri alkalommal szeretne vásárolni a feltüntetett termékek közül.

5.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

A Webáruházban történő vásárlás esetén Adatkezelők (eladók) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőknek teljesítenie kell. Ezen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése és teljesítése. Az adatkezelés a vásárlásra irányul, Adatkezelők annak érdekében kezelik az Érintett adatait, hogy Érintett meg tudja vásárolni a kívánt terméket, Adatkezelők pedig a megvásárolt terméket el tudják juttatni az Érintetthez (vásárlóhoz).

5.2.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

Egyéb adatok:

-       kuponkód

Szállítási mód:

-       személyes átvétel

-       kiszállítás futárral

Számlázási adatok:

-       számlázási vezetéknév

-       számlázási keresztnév

-       cégnév

-       irányítószám

-       helység neve

-       közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

-       emelet és ajtószám

Szállítási adatok:

-       szállítási vezetéknév

-       szállítási keresztnév

-       cégnév

-       irányítószám

-       helység neve

-       közterület megnevezése és házszám (közterület neve és közterület típusa megjelöléssel)

-       emelet és ajtószám

-       rendelés jegyzetek (megjegyzés, szöveges részben esetlegesen megadott személyes adatok)

Rendelés részletei:

-       a megrendelés száma (azonosítója)

-       a megrendelés dátuma

-       a megrendelt termék(ek) neve

-       a megrendelt termék(ek) mennyisége (darabszámban feltüntetve)

-       az megrendelt termék(ek) bruttó egységára Ft-ban

-       a bruttó szállítási költség Ft-ban

-       a fizetendő bruttó végösszeg Ft-ban

Számla adatok:

-       számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés teljesítéséhez szükséges. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződést ellehetetleníti, a szerződés nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tudja megvásárolni a Webáruházban az általa megvásárolni kívánt terméke(ke)t.

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.2.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőknek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelők) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (érintett) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi 1. közös adatkezelő (2. közös adatkezelő nem alanya a számviteli törvénynek).

5.2.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.2.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.2.7. Online Pénztárca

Az Online Pénztárcába jóváírt kuponokat a Vásárló az adott rendelés teljesítése után, mindig csak a következő vásárlások során használhatja fel, mint egy utólagosan kapott kedvezményt. A Vásárló a következő vásárláskor kizárólag a korábbi fiókadataival belépve (e-mail cím, titkos kód) 10.000 Forintonként 500 Ft értékű kupont válthat be.

Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaság jogosult bármikor korlátozni A kuponok felhasználását, illetve a maximálisan összegyűjthető kuponok összeghatárát. Az ONLINE GROUP Szolgáltató Korlátolt Felelőségű Társaságnak jogában áll a már összegyűjtött kuponokat bármikor csökkenteni vagy megszüntetni, amiről az aktív felhasználók számára előzetes értesítést küld, amelyben tájékoztatást nyújt a csökkentésig vagy megszüntetésig gyűjtött, de még fel nem használt kuponok tekintetében.

A kuponok érvényességig az aktív partnereinknél felhasználhatók. Partnereink mindenkori elérhetősége a https://www.onlinepenztarca.hu oldalon megtekinthető.

A beváltás feltételei:

A kupon értékhatártól függetlenül felhasználható (10.000 Ft feletti végösszegű megrendelésekre).

A kupon készpénzre nem váltható át.

A kupon más kedvezménnyel, egyedi árral össze nem vonható.

A Vásárló megrendeléskor köteles jelezni a beváltási szándékát, más esetben a kupont sajnos nem tudjuk elfogadni. (Amennyiben online rendel, ezt a lehetőséget a rendszer automatikusan fel fogja ajánlani.)

Termék cseréje esetén az onlinePénztárcával való fizetés kizárólag a különbözetre vehető igénybe.

Az onlinePénztárcából való fizetés csak azon felhasználó számára lehetséges, aki aktív fiókkal rendelkezik az onlinePénztárcában.

5.3. „Regisztráció”, vásárlói regisztráció a webhelyen.

5.3.1. Az adatkezelés célja:

A vásárlás leegyszerűsítése, könnyebbé és gyorsabbá tétele felhasználók, törzsvásárlók részére, azáltal, hogy egyszeri regisztráció után nem kell a vásárlásaik alkalmával újra és újra megadni a vásárláshoz szükséges adataikat. Cél a vásárlás leegyszerűsítése, gyorsabbá tétele.

5.3.2. Az adatkezelés jogalapja:

A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (vásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen adatok kezelése tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (vásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés előkészítése. Adatkezelő a közötte és az Érintett (vásárló) között a későbbiekben történő vásárlás útján keletkező szerződést a regisztrációval előkészíti, így annak teljesítését megkönnyíti, meggyorsítja és egyszerűbbé teszi.

5.3.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

5.3.3.1. Céges, vállalkozói regisztráció esetén:

-       cégnév

-       e-mail cím

-       telefonszám

-       település neve

-       közterület neve és jellege

-       házszám

-       irányítószám

-       adószám

-       jelszó

5.3.3.2. Magánszemély regisztrációja esetén:

-       vezetéknév

-       keresztnév

-       e-mail cím

-       telefon

-       település neve

-       közterület neve és jellege

-       házszám

-       irányítószám

-       jelszó

A regisztráció célja vásárlásra irányul, ezért az adatszolgáltatás szerződéses kötelezettségen alapul, a szerződés előkészítését teszi lehetővé. A regisztrációval a további vásárlások leegyszerűsödnek, gyorsabbá válnak. Vásárolni nem kötelező, ezért az adatszolgáltatás sem kötelező, viszont a szerződés előkészítéséhez, a regisztrációhoz szükséges. Az adatszolgáltatás elmaradása a szerződés előkészítését ellehetetleníti, a szerződés ezáltal nem fog létrejönni, ezért nem fog teljesülni sem, tehát az Érintett (vásárló) nem tud regisztrálni a Weboldalon.

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.3.4. Az adatok tárolásának időtartama:

A regisztrációs adatok közül a jogosultságkezeléssel kapcsolatban kezelt adatokat a hozzáférési jogosultsághoz kötött jogviszony (a társaság vagy egyéni vállalkozás megszűnéséig) fennállásáig kezeli Adatkezelő vagy addig az időpontig, ameddig érintett nem kéri a regisztrációs adatainak törlését, de legkésőbb az utolsó szerződéses kapcsolattól (utolsó vásárlástól) számított 5. év végéig.

Amennyiben Érintett (felhasználó) regisztrált a weboldalon, de ezután nem vásárol egy éven belül (inaktív marad), akkor Adatkezelő 1 év múlva törli adatait.

5.3.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.3.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.4. Vásárlás a webáruházban regisztrált vásárlóként (vállalkozásként és magányszemélyként is).

5.4.1. Az adatkezelés célja:

A Weboldalon történő vásárlás regisztrált vásárlók (törzsvásárlók) számára, hogy egyszerűbben és gyorsabban tudjanak vásárolni a Weboldalon feltüntetett termékek közül.

5.4.2. Az adatkezelés jogalapja:

A Weboldalon történő vásárlás esetén Adatkezelő (eladó) és az Érintett (törzsvásárló) között szerződés jön létre, amelyet Adatkezelőnek teljesítenie kell. Ezen szerződés teljesítésével kapcsolatosan kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja, miszerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az Érintett (törzsvásárló) az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az Érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges. Tehát, ebben az esetben az adatkezelés jogalapja a szerződés teljesítése. Adatkezelő annak érdekében kezeli az Érintett adatait, hogy a megvásárolt terméket el tudja juttatni az Érintetthez (törzsvásárlóhoz).

5.4.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-       a rendelés dátuma és időpontja

-       a rendelés azonosítója

-       a termék(ek) megnevezése, azonosítója

-       a termék(ek) egységára Euroban

-       a termék(ek) mennyisége (darabszámban feltüntetve)

-       a termék(ek) értéke Euroban

-       a szállítási költség Euroban

-       fizetés költsége

-       a fizetendő végösszeg Euroban

-       a szállítás módja

-       a fizetés módja

-       az üzenet mezőben (szöveges részben) esetlegesen megadott személyes adatok

Számlázási adatok:

-       vezetéknév, vállalkozás esetén a vállalkozás neve

-       keresztnév (vállalkozás esetén nincs ilyen adat)

-       e-mail cím

-       telefonszám

-       irányítószám

-       település név

-       közterület neve és közterület típusa megjelöléssel

-       házszám

Szállítási adatok:

-       szállítási név

-       irányítószám

-       település név

-       közterület neve és közterület típusa

-       házszám

Számla adatok:

-       számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.4.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

5.4.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.4.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.5. Számlázás, számla kibocsátása vásárló (Érintett) részére.

5.5.1. Az adatkezelés célja:

Adatkezelő a számlázási adatokat azon célból kezeli, hogy számlát tudjon kiállítani Érintett (vásárló) részére a rá rótt törvényi kötelezettség teljesítése érdekében.

5.5.2. Az adatkezelés jogalapja:

A számlázási adatok tekintetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség az ÁFA törvényben meghatározott nyugtaadási kötelezettség.

5.5.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-       vezetéknév, vállalkozás esetén a vállalkozás neve

-       keresztnév (vállalkozás esetén nincs ilyen adat)

-       e-mail cím

-       telefonszám

-       irányítószám

-       település név

-       közterület neve és közterület típusa megjelöléssel

-       házszám

-       fizetés módja

-       számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás jogi kötelezettségen alapul, és az ÁFA törvényben foglaltak szerint kötelező. Vásárolni nem kötelező, de ha a vásárlás létrejött, akkor a számla kiállítása kötelező és ezáltal ezen adatkezelés is kötelező.

5.5.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi Adatkezelő.

5.5.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.5.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.6. Elállási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés.

5.6.1. Az adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja, hogy Érintett gyakorolhassa jogszabályban rögzített elállási jogát. Amennyiben Érintett (vásárló) úgy dönt, hogy eláll a vásárlástól, akkor egy elállási nyilatkozat nyomtatvány kitöltésével, valamint Adatkezelőkhöz való visszajuttatásával megteheti azt.

5.6.2. Az adatkezelés jogalapja:

Az elállási nyilatkozat adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet 20 §.  (2) bekezdésében foglalt elállási jog teljesítésének kötelezettsége.

5.6.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-  Megrendelés időpontja

-  Megrendelés száma

-  Azon termék(ek) megnevezése, azonosítója (cikkszáma) és mennyisége, amelynek megvásárlásától vásárló eláll

-  Név

-  Cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)

-  E-mail cím

-  Elállási nyilatkozat kelte

-  Vásárló aláírása

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

 

 

5.6.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Az adóbevallási (pl. ÁFA, társasági adó) kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat az Art. 78. § (3) bekezdése alapján az adó megállapításához való jog elévüléséig, a halasztott adó esetén a halasztott adó esedékessége naptári évének utolsó napjától számított öt évig kell megőriznie az Adatkezelőnek. Az adó megállapításához való jog annak a naptári évnek az utolsó napjától számított 5 év elteltével elévül, amelyben az adóról bevallást, bejelentést kellett volna tenni, illetve bevallás, bejelentés hiányában az adót meg kellett volna fizetni. Amennyiben az adott időszak bevallását az adózó (Adatkezelő) önellenőrzéssel helyesbíti az adózó (Adatkezelő) javára, akkor az ezt alátámasztó bizonylatok, nyilvántartások esetében az önellenőrzés esedékességét kell az elévülési idő kezdetének tekinteni.

A Számv. tv. 169. §-ában előírt bizonylat megőrzési kötelezettségnek megfelelően, az annak teljesítéséhez szükséges adatokat – a vásárlók (Érintett) részére (regisztráltak és nem regisztráltak egyaránt), illetve a vásárlásaikkal kapcsolatosan létrehozott számviteli bizonylatokon, valamint a befizetéseik bizonylatain tárolt adatok – a bizonylatok keletkezésétől számított 8 évig megőrzi 1. közös Adatkezelő (2. közös adatkezelő nem alanya a számviteli törvénynek).

5.6.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.6.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.7. Panaszkezeléssel kapcsolatos adatkezelés.

5.7.1. Az adatkezelés célja:

A panaszos panaszának (kérelmének) kivizsgálása, illetve az esetleges sérelem orvoslása.

5.7.2. Az adatkezelés jogalapja:

A panaszkezelés adatkezelésével kapcsolatosan a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének c) pontja, miszerint az adatkezelés az Adatkezelőkre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges. Tehát ezen adatkezelés jogalapja jogi kötelezettség, amely kötelezettség a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (2) és (3) bekezdésében foglalt panaszkezeléssel kapcsolatos fogyasztói jogának érvényesítési kötelezettsége.

5.7.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-  A fogyasztó neve

-  A fogyasztó lakcíme

-  A panasz előterjesztésének helye, ideje és módja

-  A jegyzőkönyvet felvevő személy és – telefonon vagy egyéb elektronikus hírközlési szolgáltatás felhasználásával közölt szóbeli panasz kivételével – a fogyasztó aláírása

-  A jegyzőkönyv felvételének helye és ideje

-  E-mail cím, az e-mailben közölt panasz esetén

-  Telefonszám, a telefonon közölt panasz esetén

-  A panasz egyedi azonosító száma

-  Azon személyes adatok, amelyeket a panaszos a panasz részletes leírásában, dokumentumokban és egyéb bizonyítékokban megoszt Adatkezelőkkel

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.7.4. Az adatok tárolásának időtartama:

A panasz elbírálásához szükséges személyes adatokat Adatkezelők öt évig kezelki a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény 17/A. § (7) bekezdése alapján „A vállalkozás a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.”, kivételt képeznek ez alól azon panaszok, amelyekkel összefüggésben bírósági, vagy más hatósági eljárás indult. Ez esetben az adatkezelés (panaszkezeléssel kapcsolatosan) időtartama megegyezik a panasszal összefüggésben indult eljárások időtartamával.

5.7.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.7.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.8. Sütik (angolul cookie-k) alkalmazásával kapcsolatos adatkezelés.

A sütik kisméretű szöveges fájlok (adatcsomagok), amelyek a böngészéskor, a weboldalak látogatása során a funkciójuknak megfelelően bizonyos adatokat mentenek el (tárolnak) az Érintett böngészéshez használt eszközén (pl. számítógép, laptop, táblagép). A sütiket csak az a webhely tudja kiolvasni és értelmezni, amelyik elhelyezte, eltárolta azt.

5.8.1. A weboldal biztonságos üzemeltetése céljából elengedhetetlenül szükséges sütikkel kapcsolatos adatkezelése.

5.8.1.1. Az adatkezelés célja:

A kötelezően használt sütik adatkezelésének célja a webhely biztonságos üzemeltetése és rendeltetésszerű használhatóságának biztosítása, működtetése.

5.8.1.2. Az adatkezelés jogalapja:

A kötelezően használt sütik adatkezelésének jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének f) pontja alapján Adatkezelő jogos érdeke.

Adatkezelő jogos érdekének beazonosítása:

A weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása. Az Ektv. 13/A. § (3), (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza az Adatkezelőt a Webhely rendeltetésszerű működtetéséhez szükséges adatok kezelésére, az Érintett hozzájárulása nélkül is (a weboldal technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatkezelése tekintetében). Jogos érdek jogalappal Adatkezelő kizárólag csak olyan adatokat kezel, amelyek a webhely biztonságos és felhasználóbarát működéséhez szükségesek. Ezen adatok kezelése nem jár kockázattal a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Adatkezelő jogos érdeke a webhely használhatóságának biztosítása, mivel szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel. Az adatkezelés céljának elérése érdekében Adatkezelő az adatokat jogos érdeke alapján kezeli, mely jogos érdeke - mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

5.8.1.2.1. A kötelezően használt sütik jogos érdek alapján végzett adatkezelésének érdekmérlegelési tesztje:

-       5.8.1.2.1.1. Az adatkezelő jogos érdeke:

A Weboldal biztonságos üzemeltetése és használhatóságának biztosítása.

-       5.8.1.2.1.2. Az adatkezelés szükségessége:

A kötelezően használt sütik adatkezelése csak és kizárólag olyan adatkezeléseket valósít meg, amelyek a Weboldal üzemeltetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Ezen sütik nélkül a Weboldal rendeltetésszerű használata nem valósítható meg. Adatkezelő a szolgáltatását csak így tudja biztosítani, ami a működéséhez elengedhetetlen feltétel.

-       5.8.1.2.1.3. A jogos érdek arányosságának mérlegelése:

Az elengedhetetlenül szükséges sütik adatkezelése minimális kockázattal jár (mivel ezek konkrét személyi adatokat nem, csak eszközök azonosítóit kezelik, ezért a valóságban, gyakorlatilag nem jár kockázattal) a Felhasználóra, ugyanakkor a fenti cél - a webhely rendeltetésszerű használata - az adatok kezelése nélkül nem valósítható meg. Az Adatkezelő a sütik által kezelt adatokat nem továbbítja 3. félnek. Mivel az adatkezelés nem jár kockázattal a Felhasználóra - arányosan korlátozza Felhasználó önrendelkezési jogát. 

-       5.8.1.2.1.4. Az érdekmérlegelés eredménye:

Az érdekmérlegelési teszt tárgyát képező adatkezelésekre az Adatkezelőt az Ektv. 13/A. § (3) (Eker tv.) bekezdése felhatalmazza a webhely rendeltetésszerű működtetéséhez technikailag elengedhetetlenül, feltétlenül szükséges adatok tekintetében, az Érintett hozzájárulása nélkül is. Mérlegelve az adatok kezelésének szükségességét és az adatkezelés minimális (elhanyagolható) kockázatát az Érintettekre nézve, megállapítható, hogy Adatkezelő jogos érdeke szükséges és arányos korlátozást jelent az Érintettek önrendelkezési jogára nézve.

A fentieket figyelembe véve az érdekmérlegelési teszt eredményeképpen megállapítható, hogy a teszt tárgyát képező, elengedhetetlen sütik adatkezelése jogos érdek alapján jogszerűen végezhető.

5.8.1.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Kötelezően használt sütik az alábbi adatokat érintik:

Az információtechnológiai adatkezelés a webhely üzemeltetéséhez használt sütik működéséhez és a webtárhely szolgáltató által alkalmazott naplófájlok használatához szükséges adatok körét érinti. Az adatkezelés kötelező.

A felhasználóbarát böngészés érdekében kezelt adatok:

-       a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje

-       Felhasználó által használt eszköz IP címe.

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze. Az adatszolgáltatás kötelező.

5.8.1.4. Az adatok tárolásának időtartama:

-       az adatok egy részét a böngészés idejéig-,

-       más adatokat változó ideig, de legfeljebb 1 évig kezeli az Adatkezelő,

5.8.1.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.8.1.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.8.2. A weboldal látogatás elemzéséhez használt-, valamint online marketing céljából alkalmazott, MI (mesterséges intelligencia JS alapú süti) opcionális sütikkel kapcsolatos adatkezelése.

5.8.2.1. Az adatkezelés célja:

A látogatáselemzéshez (statisztikához) használt sütik célja az oldal látogatottságának elemzése, mérése annak érdekében, hogy a weboldalt minél inkább a felhasználók igényeinek megfelelően alakíthassa Adatkezelő. Információ gyűjtése azzal kapcsolatban, hogyan használják az Érintettek (látogatók, felhasználók) a Weboldalt. Az Érintetteknek (felhasználóknak) az online áruházban végzett viselkedésének elemzését-, valamint az érdeklődés földrajzi (területi) feltérképezését teszi lehetővé, de statisztikai formában, egyénre nem visszavezethető módon. Ezeket általában egy harmadik fél (pl. Google Analytics, Google Optimize) helyezi el a felhasználó böngészőjében.

A weboldal látogatáselemzéséhez a Google Analytics weboldal analitikai rendszert használja Adatkezelő.

A webhely online marketing céljából is használ sütiket. A 10.5. és 10.07. pontokban megjelölt külső szolgáltatók eszközeinek használatával célzott reklámok- valamint személyre szabott hírlevelek eljuttatása Érintett (felhasználó, az oldal látogatója) böngészéshez használt eszközére. Beazonosítja, hogy Érintett (felhasználó) mely weboldal meglátogatása után érkezett a webáruházba, ezáltal feltérképezi Érintett (felhasználó) érdeklődési körét, így tudja eljuttatni Érintett (felhasználó) eszközére a célzott reklámokat, valamint ezen információk birtokában saját termékeit és szolgáltatását is a felhasználók igényei szerint tudja alakítani.

5.8.2.2. Az adatkezelés jogalapja:

A látogatáselemzési és online marketing tevékenységeket lehetővé tevő sütik adatkezelésének tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja alapján a Felhasználó hozzájárulása. Felhasználó a webhely böngészésének megkezdésekor felugró tájékoztató ablakban elhelyezett jelölőnégyzet bejelölésével járulhat hozzá a látogatáselemző célokat szolgáló technikai adatgyűjtéshez. Ezen hozzájárulását a későbbiekben bármikor, következmény nélkül visszavonhatja.

5.8.2.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Látogatáselemzéshez (statisztikai méréshez) és online marketing (reklám) célból használt sütik az alábbi adatokat érintik:

-       a webhely látogatása során meglátogatott weboldalak és azok megnyitási sorrendje,

-       a webhely egyes weboldalainak megtekintési gyakorisága,

-       mely másik webhelyről érkezett jelen webhelyre a Felhasználó,

-       a webhelyet meglátogató Felhasználó földrajzi helyének meghatározása (az internet-szolgáltató adatai alapján, csak közelítő adatok a böngészéshez használt eszköz helyére vonatkozóan),

-       webhely böngészése kezdésének időpontja,

-       a webhely elhagyásának (böngészése befejezésének) időpontja,

-       a webhely böngészésének időtartama.

A 10.5. pontban megjelölt Adatfeldolgozó (Google) az ezen pontban megjelölt adatokon kívül az Érintett más adataihoz nem fér hozzá.

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett eszköze. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.8.2.4. Az adatok tárolásának időtartama:

A látogatáselemzéssel és marketinggel kapcsolatosan használt sütik tekintetében maximum 2 év.

5.8.2.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.8.2.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

5.9. Hírlevélre feliratkozás, hírlevél küldésével kapcsolatos adatkezelés.

5.9.1. Az adatkezelés célja:

Hírlevelek küldése Adatkezelő által Érintett (felhasználó) részére e-mail formájában. Érintett értesítése akciókról, aktualitásokról és újdonságokról, reklámcélú tartalmak küldése.

5.9.2. Az adatkezelés jogalapja:

A hírlevél küldése érdekében kezelt adatok tekintetében az adatkezelés jogalapja a GDPR 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja, miszerint az Érintett hozzájárulását adta az adatkezeléshez.

Tehát, ezen adatkezelés jogalapja az Érintett önkéntes hozzájárulása, hiszen Érintett saját maga dönt úgy, hogy feliratkozik Adatkezelő hírlevélküldő szolgáltatására, maga kezdeményezi a feliratkozást és ennek érdekében maga adja meg Adatkezelőnek az ehhez szükséges adatait. Az önkéntes hozzájárulást Érintett (felhasználó) jelen adatkezelési tájékoztatót elolvasása után, annak megismerésével és a hírlevél feliratkozásra szolgáló mezők kitöltésével, az ott található hozzájáruló nyilatkozat bejelölésével adja meg. Ezzel Érintett (felhasználó) kijelenti, hogy hozzájárul adatainak az adatkezelési tájékoztatóban, illetve a nyilatkozatban meghatározottak szerinti kezeléséhez, és a hírlevelek küldéséhez.

A hírlevél szolgáltatás a hasznos információk küldése mellett az Adatkezelő általi közvetlen üzletszerzést is célozza. E szolgáltatásra a többi szolgáltatás igénybevételétől függetlenül iratkozhat fel Érintett (felhasználó). E szolgáltatás igénybevétele önkéntes, az Érintett (felhasználó) megfelelő tájékoztatását követően meghozott döntésén alapul. Az adatok megadása nincs más, egyéb feltételhez kötve. Ha Érintett nem járul hozzá az adatainak kezeléséhez, úgy nem fog hírlevelet kapni Adatkezelőtől. Egyéb következmény, jogkövetkezmény nincs.

Amennyiben Érintett (felhasználó) nem veszi igénybe a hírlevél szolgáltatást, az nem jár rá nézve hátránnyal a webhely használatát és további szolgáltatásainak igénybevételét tekintve. Adatkezelő a közvetlen üzletszerzést célzó szolgáltatásának igénybevételét nem szabja feltételként bármely más szolgáltatásának igénybevételéhez.

Tájékoztatjuk az Érintetteket, hogy hozzájárulásukat ezen adatkezelések tekintetében bármikor, következmény nélkül visszavonhatják, ez nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

5.9.3. A kezelt adatok köre és forrása:

Az adatkezelés az Érintett alábbi adatait érinti:

-  Név

-  E-mail cím

A kezelt adatok forrása közvetlenül az Érintett. Az adatszolgáltatás nem kötelező.

5.9.4. Az adatok tárolásának időtartama:

Adatkezelő a hírlevél küldésével kapcsolatos adatokat az Érintett (felhasználó) hozzájárulásának visszavonásáig (hírlevél küldéséről történő leiratkozásig), illetve Érintett (felhasználó) adatainak törlési kérelméig kezeli, de legkésőbb 5 év után (az előzőekben írtak hiányában) az elektronikusan tárolt adatokat Adatkezelő törli, az esetlegesen papír alapokon tárolt adatokat megsemmisíti.

5.9.5. Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

5.9.6. Az adatkezelés során automatizált döntéshozatal nincs, ideértve a profilalkotást is.

6. Az adatok tárolásának helye:

-       Adatkezelők az általuk kezelt személyes adatokat részben a Kecskemét, Ballószög tanya 348/A. szám alatti székhelyükön, zárható iroda helyiségeikben tárolják elektronikusan, számlákat papír alapon is, zárható szekrényekben, valamint az adatokat részben a 10.5. pontban megjelölt tárhelyszolgáltató által üzemeltetett szervergépteremben.

-       Az adózási kötelezettséggel érintett (5.3.3., 5.4.3. és 5.5.3. pontokban felsorolt) adatokat tartalmazó bizonylatok tárolásának helye folyó adóévre vonatkozó dokumentumok tekintetében adóbevallás teljesítéséig a 10.2. pontban megjelölt adatfeldolgozó (könyvelő) Kovács Sarolta ev. 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 83. szám alatti irodája. A könyvelési időszak lezárását követően az ott tárolt iratok visszakerülnek Adatkezelők székhelyére, ahol zárható irodában, zárható szekrényben tárolja.

7. Adatvédelem és adatbiztonság:

-       Az elektronikusan, valamint a papír alapú nyilvántartások formájában tárolt adatokat a 8. pontban írt személyek jogosultak megismerni.

-       Az adathordozókat (elektronikus és papír) a tárolás helyén megjelölt, zárható irodákban, zárható szekrényekben tárolják Adatkezelők.

-       A tárolásra szolgáló helyiségekbe csak az adatok megismerésére jogosultak léphetnek be.

-       Adatkezelők az adatkezelési tevékenységeik körében gondoskodnak az adatok biztonságáról, technikai és szervezési intézkedésekkel, valamint belső eljárási szabályokkal gondoskodnak a jogszabályok, valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásáról. Megfelelő intézkedésekkel védik különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen a kezelt adatokat.

-       Adatkezelők irodáinak őrzése nappal hivatali időben személyes jelenléttel, hivatali időn kívül technikai eszközzel (riasztórendszerrel) biztosított.

-       Az adatok kezelése csak a jelen tájékoztatóban meghatározott és törvényes cél elérése érdekében, ahhoz szükséges és arányos mértékben történik, a vonatkozó jogszabályok és ajánlások alapján, megfelelő biztonsági intézkedések mellett.

8. Az adatok megismerésére jogosult személyek köre:

Az adatokat megismerhetik az

1.1. pont szerinti közös adatkezelő részéről:

-       ügyvezetője, aki egyben az adatkezelő adatvédelmi felelőse,

-       az értékesítési feladatok ellátására vonatkozó munkakörrel felruházott alkalmazottjai, valamint a pénzüggyel megbízott munkatársai.

9. Az adatok továbbítása:

9.1. Adatkezelők az adatokat kizárólag a tevékenységükkel összefüggésben törvényi kötelezettség esetén, csak hatóságoknak továbbítanak. Hatósági, bírósági megkeresésre Adatkezelők kötelesek továbbítani a hatóság, bíróság által kért adatokat.

9.2. Adatkezelő köteles adatot szolgáltatni a NAV részére azon termékértékesítéséről, szolgáltatásnyújtásáról kibocsátott vagy kiállított számláról, amelyre az ÁFA törvény rendelkezéseit alkalmazni kell a 158/A. § értelmében, ezért az ezen feltételeknek megfelelő számlák adatai automatikusan továbbításra kerülnek a NAV (Nemzeti Adó- és Vámhivatal)-nak, az ÁFA törvény (2007. évi CXXVII. törvény) 10. számú melléklete szerint.

Nemzeti adó- és Vámhivatal

1054 Budapest, Széchenyi utca 2.

Vezetője: Dr. Sors László

Telefon: +36 1 428 5100

Weboldal: www.nav.gov.hu

Az adattovábbítás jogalapja: az adattovábbítás jogalapja törvényi kötelezettség, az ÁFA törvény 10. számú mellékletében foglalt, az Adatkezelőre rótt jelentés teljesítése.

A továbbított adatok:

-       a számla kibocsátásának kelte;

-       a számla sorszáma, amely a számlát kétséget kizáróan azonosítja;

-       a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának adószáma, amely alatt a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítette;

-       a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének

Ø  adószáma, amely alatt, mint adófizetésre kötelezettnek a termék értékesítését, szolgáltatás nyújtását teljesítették, vagy

Ø  adószámának vagy csoportos általános forgalmiadó-alanyiság esetén csoportazonosító számának első nyolc számjegye, amely alatt, mint belföldön nyilvántartásba vett adóalany részére a termékértékesítést, szolgáltatásnyújtást teljesítették,

-       a termék értékesítőjének, szolgáltatás nyújtójának, valamint a termék beszerzőjének, szolgáltatás igénybevevőjének neve és címe;

-       az értékesített termék megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott vtsz., továbbá mennyisége vagy a nyújtott szolgáltatás megnevezése, annak jelölésére – a számlakibocsátásra kötelezett választása alapján – az e törvényben alkalmazott TESZOR'15, továbbá mennyisége, feltéve, hogy az természetes mértékegységben kifejezhető;

-       az ÁFA tv. 163. § (1) bekezdés a) és b) pontjában említett időpont, ha az eltér a számla kibocsátásának keltétől;

-       az adó alapja, továbbá az értékesített termék adó nélküli egységára vagy a nyújtott szolgáltatás adó nélküli egységára, ha az természetes mértékegységben kifejezhető, valamint az alkalmazott árengedmény, feltéve, hogy azt az egységár nem tartalmazza;

-       az alkalmazott adó mértéke;

-       az áthárított adó, kivéve, ha annak feltüntetését e törvény kizárja;

az ÁFA tv. 169. § szerint.

9.3. Adatkezelő üzleti vagy marketing célból nem továbbít adatokat.

9.4., Annak ténye, hogy az adatokat továbbítják-e harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére:

Az adatok nem kerülnek továbbításra harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére.

9.5. Adatkezelő adattovábbítási nyilvántartást vezet az általa teljesített adattovábbításokról.

10. Adatfeldolgozó igénybevétele:

10.1., Házhozszállítás, futárpostai küldemények (csomagok) kézbesítés:

Amennyiben az Érintett (vásárló) a megvásárolt termék(ek), házhoz szállítását vagy csomagpontra történő kiszállítását kéri, úgy Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe a szállítást (csomag kézbesítését) végző:

név: GLS General Logistics Systems Hungary Kft.                

levelezési cím: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.

telefon: +36 29 886 670

e-mail cím: info@gls-hungary.com

web: https://gls-group.eu

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

vagy

név: DPD                    

levelezési cím: 2310 Szigetszentmiklós, Leshegy út 30.

telefon: +36 1 2787 878

e-mail cím:

web:  

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

vagy

név: Foxpost             

levelezési cím: 1185Budapest, Nemzetközi Repülőtér 1-es Terminál TNT 283 épület

telefon: +36 80 313131

e-mail cím:

web: 

gazdasági társaságot (a továbbiakban Adatfeldolgozó),

a csomag(ok) méretétől, súlyától és rendeltetési helyétől függően.

Az adatok szoftveresen (a kiszállítást, kézbesítést végző partner által erre a célra biztosított szoftver), elektronikus úton és a csomagokra írt címzés formájában kerülnek Adatfeldolgozóhoz.

Az adatfeldolgozás célja:

A megvásárolt termékek Érintetthez (vásárlóhoz) való eljuttatásának biztosítása. A küldemény (csomag) felvétele, kiszállítása és kézbesítése.

Az adatfeldolgozás jogalapja:

A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint a szerződés teljesítése, miszerint az Adatkezelő szerződéses kötelezettségeinek teljesítéséhez szükséges (Adatkezelő és az Érintett (vásárló) között fennálló szerződés teljesítése).

 

 

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Elektronikusan és a csomagra/csomagokra írt címzés formájában is (ugyanazok):

-       szállítási név (cégnév és/vagy vezeték és keresztnév)

-       szállítási cím (irányítószám, településnév, közterület neve és típusa, házszám)

-       utánvét összege

-       telefonszám (kézbesítőnek a könnyebb kézbesítésért)

-       e-mail cím (amennyiben megadják, a kézbesítési értesítések küldéséhez)

Az adatfeldolgozás időtartama:

Amennyiben Adatkezelő üzleti vagy más hivatalos kapcsolata megszűnik ezzel a partnerével, akkor a továbbiakban Adatkezelő már nem teszi megismerhetővé Érintett adatait ezen Adatfeldolgozó részére.

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

10.2. Könyvelés (számvitel), adózás:

Adatkezelők adatfeldolgozóként veszik igénybe a könyvelési, adózási feladataik ellátására:

név: Kovács Sarolta ev.

levelezési cím: 6000 Kecskemét, Úrrét tanya 83.

telefon: +36 30 597 2866

e-mail cím: kovsaci@freemail.hu

vállalkozást, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja:

Könyvelési és adózási tevékenység ellátása.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során megismerheti az adóbevallási kötelezettségek teljesítéséhez szükséges adatokat, Érintettől (vevőtől) származó, illetve vele kapcsolatos megrendelések, bevételek bizonylatain tárolt adatokat, az Érintett részére kiállított számlára/számlákra vonatkozó adatokat (5.3.3., 5.4.3. és 5.5.3. pontok szerinti adatok).

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé.

 

10.3. Számlázó szoftver:

Adatkezelők adatfeldolgozóként veszi igénybe a szamlazz.hu online számlázó ügyviteli rendszer fejlesztőjét és karbantartóját:

név: KBOSS.hu Kft.

levelezési cím: 1031 Budapest, Záhony utca 7/C.

képviselő: Ángyán Balázs ügyvezető

telefon: +36 30 35 44 789 (csak automata tájékoztatás)

E-mail: info@szamlazz.hu

gazdasági társaságot, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelők által belső ügyvitelhez használt szamlazz.hu online számlázó információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a szoftver rendszerkövetéséhez, biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek ügyviteli rendszerben tárolt adataihoz.

Az adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó által biztosított szoftver által Adatkezelőknél létrehozott és tárolt számlázáshoz használt adatai:

-       számlázási név

-       számlázási cím (irányítószám, település neve, közterület neve, közterület jellege, házszám)

-       adószám

-       számlaadatok (pl.: számla sorszáma, teljesítés kelte, számla dátuma, fizetés határideje)

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

 

10.4. Tárhelyszolgáltatás:

Adatkezelő a honlapja és weboldalainak fenntartásához, üzemeltetéséhez adatfeldolgozót vesz igénybe, aki az ezzel kapcsolatos tárhelyszolgáltatást biztosítja, és ennek keretében – a vele fennálló szerződésének tartamáig - kezeli a webhelyen megadott személyes adatokat, és ezen személyes adatokat tárolja az erre a célra létrehozott és fenntartott szerveren.

A tárhelyszolgáltató Adatfeldolgozó:

név: Valentyik Zoltán e.v.

levelezési cím: 1119 Budapest, Andor utca 21. C épület Fszt.

e-mail: valzol+gdpr@gmail.com

vállalkozás, a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja:

Az Adatkezelő által üzemeltetett webhely információtechnológiai értelemben vett működésének biztosítása, a honlap és a weboldalak biztonságos működtetéséhez és karbantartásához szükséges tárhelyszolgáltatási technikai műveletekben megnyilvánuló adatkezelés útján.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen hozzáférhet az Érintettek (felhasználók) tárhelyen tárolt valamennyi adatához.

A hozzáférés ugyanakkor nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok megismerése, felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz.

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a tárolási, karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására

segítségnyújtást jelenti.

10.5. A látogatáselemzéshez használt sütik adatainak elemzéséhez, feldolgozásához, valamint online marketing szolgáltatáshoz:

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Név: Google Inc.

Rövidített név: Google Inc.
Postacím: 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View CA 94043 US
Telefon: nem elérhető
E-mail: nem elérhető
Webhely: https://www.google.com

gazdasági társaságot, mint online marketing szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

10.6. MailerLite e-mail marketing, hírlevél küldés:

Adatkezelő a hírleveleinek küldéséhez a MailerLite e-mail marketing szolgáltatóját adatfeldolgozóként veszi igénybe, aki az ezzel kapcsolatos karbantartást és fejlesztést biztosítja a vele fennálló szerződésének tartamáig.

A MailerLite e-mail marketing szolgáltatója, a hírlevelek küldéséhez igénybe vett szolgáltató:

név: MailerLite Limited Company

levelezési cím: at Ground Floor, 71 Lower Baggot Street, Dublin 2, D02 P593, Ireland

e-mail:

a továbbiakban: Adatfeldolgozó.

Az adatfeldolgozás célja:

Adatkezelő által hírlevél küldéséhez használt MailerLite informatikai rendszer működésének biztosítása, fejlesztése és karbantartása.

Az Adatfeldolgozó által megismerhető adatok:

Az Adatfeldolgozó a fenti feladatainak teljesítése során szükségszerűen és csak a szükséges mértékben hozzáférhet az Érintettek (hírlevélre feliratkozók) 5.9.3. pontban feltüntetett adataihoz.

A hozzáférés nem feltétlenül következik be. Az Adatfeldolgozó közreműködésének nem célja az adatok felhasználása, technikai okokból válhat szükségessé általa adatkezelési műveletek végzése.

 Az adatfeldolgozás időtartama:

Az adatfeldolgozás alkalmi jellegű hozzáférési lehetőséget jelent az Adatfeldolgozó számára, aki csak a fenti feladatainak elvégzési ideje alatt férhet hozzá ideiglenesen az adatokhoz, ameddig Adatkezelő igénybe veszi Adatfeldolgozó szolgáltatását, de legkésőbb a 5.9.4. pontban leírtak szerint.

Adatfeldolgozás jellege:

Adatfeldolgozó a fenti feladatának elvégzéséhez szükséges technikai műveleteken kívül más adatkezelési műveletet nem hajt végre az adatokon, azokat harmadik személy számára nem teszi hozzáférhetővé. Az elvégzendő adatkezelési műveletek kizárólag a karbantartási és javítási feladatokhoz szükséges műveleteket, illetve Adatkezelő utasítására történő helyreállítási, kimentési, adatmásolási műveletekben való közreműködést, technikai segítségnyújtást jelenti.

10.7. A személyre szabott hírlevél küldéséhez használt MI szoftver - Mesterséges Intelligencia JS alapú opcionális süti - adatainak feldolgozásához, elemzéséhez:

Adatkezelő adatfeldolgozóként veszi igénybe

Név: M. I. Solution Kft..

Postacím: 2030 Érd, Esztergályos utca 57.
Képviselő: Surányi Ferenc

Telefon: +36 20 362 8289
E-mail: info@miclub.hu
Webhely: https://miclub.hu

gazdasági társaságot, mint személyre szabott hírlevél küldéséhez szükséges szolgáltatót (a továbbiakban: Adatfeldolgozó).

11. Az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogai:

11.1., Tájékoztatáshoz való jog:

Jelen adatkezelési tájékoztató elolvasásával bármikor tájékozódhat az Érintett az adatkezelésről. Az Érintett kérésére szóbeli tájékoztatás is adható, feltéve, hogy más módon igazolták az Érintett személyazonosságát. Az adatkezeléssel érintettsége alatt, illetve azt követően is kérhet az Érintett tájékoztatást. A tájékoztatás az adatkezelés minden lényeges részletére, valamint az Érintett jogainak gyakorlási módjára is kiterjed. Az Érintettet kérelmére Adatkezelők az Érintett kérelmei alapján meghozott intézkedésekről – vagy elmaradásuk okáról a panasz előterjesztésére rendelkezésre álló fórumok megjelölésével – is tájékoztathatják.

A tájékoztatás megadása díjmentes. Ha az Érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, az Adatkezelők, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

-       észszerű összegű díjat számíthatnak fel, vagy

-       megtagadhatják a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelők elbírálják a benyújtott kérelmet és megadják a kért tájékoztatást.

11.2., Hozzáféréshez való jog:

Az Érintettnek joga van hozzáférni az Adatkezelők által kezelt személyes adataihoz. Ilyen irányú kérelme esetén az Adatkezelők tájékoztatják őt arról, hogy az adatkezelés folyamatban van-e, illetve a konkrét adatkezeléssel kapcsolatban minden lényeges körülményről.

A hozzáféréshez való jog értelmében az Érintett másolatot kérhet a kezelt személyes adatairól, melyet Adatkezelők díjmentesen biztosítanak számára az első alkalommal. A további másolatokért az Adatkezelők az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthatnak fel.

A másolatot széles körben használt elektronikus formátumban bocsátják rendelkezésre az Adatkezelők, kivéve, ha az Érintett másként kéri.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelők elbírálják a benyújtott kérelmet és biztosítják a fentiek szerint a hozzáférést.

11.3., A helyesbítéshez való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelők indokolatlan késedelem nélkül helyesbítik az Érintettre vonatkozó pontatlan, helytelen vagy hiányos személyes adatokat, illetve Érintett kérésére az Érintett által a kezelt személyes adatokhoz fűzött nyilatkozattal kiegészítik azokat (a továbbiakban együtt: helyesbítés).

Mentesülnek a helyesbítés kötelezettsége alól az Adatkezelők, ha a pontos, helytálló, illetve hiánytalan személyes adatok nem állnak rendelkezésre és azokat az Érintett sem bocsátja a rendelkezésükre, vagy az Érintett által rendelkezésére bocsátott személyes adatok valódisága kétséget kizáróan nem állapítható meg.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelők elbírálják a benyújtott kérelmet és amennyiben az lehetséges, akkor helyesbítik az Érintett személyes adatait.

11.4., A törléshez való jog (elfeledtetéshez való jog):

Az Érintett (felhasználó) kérheti személyes adatainak törlését.

Adatkezelők haladéktalanul törlik az Érintett személyes adatait, ha:

-       a személyes adatokat jogellenesen kezelték,

-       az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok további kezelése már nem szükséges az adatkezelés céljának megvalósulásához,

-       az adatkezelés törvényben, nemzetközi szerződésben vagy az Európai Unió kötelező jogi aktusában meghatározott időtartama eltelt, vagy jogalapja megszűnt és az adatok kezelésének nincs másik jogalapja,

-       az Érintett az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja vagy személyes adatainak törlését kérelmezi, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja. Az érintett kérheti a róla kezelt adatok törlését.

-       az adatok törlését jogszabály, az Európai Unió jogi aktusa, a Hatóság vagy a bíróság elrendelte,

-       az Érintett (felhasználó) tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az Érintett (felhasználó) tiltakozik a közvetlen üzletszerzés érdekében történő adatkezelés ellen,

-       a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell,

A személyes adatok kezelése részben az Adatkezelőkre alkalmazandó jogszabályok szerinti kötelezettség teljesítése céljából szükséges (pl. számla adatok adózási kötelezettség miatt), így azon adatkezelések tekintetében a törlési kérelem nem hajtható végre.

Azon adatok, ilyenek pl. a kapcsolattartáshoz használt adatok, illetve esetleges másolati példányok, melyek nem szükségesek a vonatkozó jogszabályok szerinti adatkezelési műveletek teljesítéséhez, illetve nem képezik a megőrzendő adatok körét, törölhetők. Ezek tekintetében a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt (indokolatlan késedelem nélkül), de legkésőbb 25 napon belül Adatkezelők végrehajtják a törlést.

A jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez szükséges adatokat Adatkezelők az Érintett erre irányuló kérelme esetén sem kötelesek törölni.

11.5., Az adatkezelés korlátozásához való jog:

Az Érintett kérésére az Adatkezelők korlátozzák az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

-       az Érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az Adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

-       az adatkezelés jogellenes, és az Érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

-       az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra az adatkezelés céljából, de az Érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

-       az Érintett tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdeke/érdekei (indokai) elsőbbséget élveznek-e az Érintett jogos indokaival szemben.

Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből kezeli Adatkezelő.

Az Adatkezelők az Érintettet, aki vitatta a személyes adatok pontosságát, és ez alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatják.

11.6., Az adathordozhatósághoz való jog:

Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa az Adatkezelők rendelkezésére bocsátott adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályoznák az Adatkezelők.

Jelen esetben ezen adatok körét az Érintett által a kapcsolat létesítésekor, regisztrációkor, szerződéses kapcsolat (vásárlás) létesítésekor és annak fennállása alatt Adatkezelők rendelkezésére bocsátott személyes adatok teszik ki.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során az Érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

 

11.7., Kérelmek bejelentése:

Az Érintett kérelmeit postai úton:

1.1. pont szerinti adatkezelő esetében:

Barna és Fiai Faiskola Kft. 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 348/A. szám alatti postacímére,

e-mailben:

 peter@csodakertesz.hu e-mail címre juttathatja el.

Adatkezelő adatvédelmi felelőse: Rosznáky-Barna Péter Tamás

Rosznáky-Barna Péter Tamás, 6000 Kecskemét, Ballószög tanya 324. szám alatti postacímére,

e-mailben:

peter@csodakertesz.hu e-mail címre juttathatja el.

Az Érintett (felhasználó) bármilyen, a személyének azonosítását lehetővé tevő módon beterjesztheti kérelmeit Adatkezelőkhöz. A kérelmet beterjesztő Érintett (felhasználó) azonosítása azért szükséges, mert a kérelmeket Adatkezelők csak az arra jogosultaknak teljesíthetnek. Ha az Adatkezelőknek megalapozott kétségei vannak a kérelmet benyújtó természetes személy kilétével kapcsolatban, további, az Érintett (felhasználó) személyazonosságának megerősítéséhez szükséges információk nyújtását kérhetik.

E-mailben küldött kérelmet Adatkezelők csak akkor tekintenek hitelesnek, ha azt az Érintett Adatkezelőknek megadott és ott nyilvántartott e-mail címéről küldik. Ennek hiányában Adatkezelők a kérelem teljesítése előtt minden ésszerű erőfeszítést megtesznek annak érdekében, hogy meggyőződjenek arról, hogy a kérelmet az arra jogosult terjesztette be (Érintettet megkeresik postai úton és megkérdezik, hogy valóban Érintett nyújtotta-e be a kérelmet).

E-mail esetében a kézhezvétel időpontjának az elküldést követő első munkanapot kell tekinteni.

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt indokolatlan késedelem nélkül, de legfeljebb 25 napon belül Adatkezelők elbírálják a beérkezett kérelmet, és amennyiben lehetséges teljesítik az Érintett adatkezeléssel kapcsolatos kérelmeit, vagy a kérelem teljesítésének megtagadása esetén megadják az erről és indokaikról szóló a tájékoztatást.

Ha az Érintett kérelmét az Adatkezelők által kezelt személyes adatok helyesbítésére, törlésére vagy ezen adatok kezelésének korlátozására az adatkezelők elutasítják, az érintettet írásban, haladéktalanul tájékoztatják az elutasítás tényéről, annak jogi és ténybeli indokairól, valamint arról, hogy az Érintett (felhasználó) a jogait a felügyeleti hatóság (NAIH, jelen tájékoztató 11.8. pont) közreműködésével is gyakorolhatja, valamint élhet bírósági jogorvoslati jogával.

 

11.8., Jogérvényesítési lehetőségek:

Az Érintettek jogérvényesítési lehetőségeiket – kérelmeik elutasítása esetén is – bíróság előtt gyakorolhatják, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhatnak:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Telefon: +36 1 391 1400

Fax: +36 1 391 1410

E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu

Webhely: http://www.naih.hu/

A bírósági út választása esetén a per - az érintett választása szerint - az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható, mivel a per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik.

Tájékoztatjuk az Érintettet, hogy Érintettnek célszerű valamely eljárás kezdeményezése előtt a panaszával először Adatkezelőket megkeresnie (Adatkezelőkhöz fordulnia), hiszen, ha panaszával nem fordul az Adatkezelőkhöz, akkor azoknak nincs lehetőségük, hogy Érintettel együttműködjenek.

Kecskemét, 2022. július 14.

                                                                                       Barna és Fiai Faiskola Kft.

Az oldal tetejére